ثبت نام
  • نام و نام خانوادگی، کد ملی و مقطع تحصیلی
  • موارد فوق برای تمامی اعضا و شخص ثبت نام کننده الزامی است
  • مشخصات هر فرد در یک سطر وارد شود